Fall Steel 2017 - D & Under

D & Under (Div 3) Senior Mixed Foil Round Results

Round of 32
(1) Millian, Matthew   (32) (Bye)  
(17) Forrest, Kathy   (16) Dropinski, David  
(9) Hager, Piper   (24) (Bye)  
(25) (Bye)   (8) Klein, Dennis  
(5) Holzgrafe, Nathaniel   (28) (Bye)  
(21) (Bye)   (12) Wilcynski, Jim  
(13) Petto, Sam   (20) (Bye)  
(29) (Bye)   (4) Hess, Frederick  
(3) Overbeek, Brennon   (30) (Bye)  
(19) (Bye)   (14) Opitz, Oscar  
(11) Crumbliss, Jennifer   (22) (Bye)  
(27) (Bye)   (6) Hogan, Travis  
(7) Limbeck, Sara   (26) (Bye)  
(23) (Bye)   (10) Gorney, Sabrina  
(15) Andrews, Amelia   (18) (Bye)  
(31) (Bye)   (2) McManigal, Matthew  
Round of 16
(1) Millian, Matthew  
(16) Dropinski, David 6 - 15
(9) Hager, Piper  
(8) Klein, Dennis  
(5) Holzgrafe, Nathaniel  
(12) Wilcynski, Jim  
(13) Petto, Sam  
(4) Hess, Frederick  
(3) Overbeek, Brennon  
(14) Opitz, Oscar  
(11) Crumbliss, Jennifer  
(6) Hogan, Travis  
(7) Limbeck, Sara  
(10) Gorney, Sabrina  
(15) Andrews, Amelia  
(2) McManigal, Matthew  
Top 8
(1) Millian, Matthew 15 - 5
(9) Hager, Piper 15 - 1
(5) Holzgrafe, Nathaniel 15 - 8
(4) Hess, Frederick 9 - 15
(3) Overbeek, Brennon 15 - 4
(6) Hogan, Travis 2 - 15
(7) Limbeck, Sara 15 - 4
(2) McManigal, Matthew 3 - 15
Final 4
(1) Millian, Matthew 15 - 5
(4) Hess, Frederick 11 - 15
(3) Overbeek, Brennon 15 - 3
(2) McManigal, Matthew 7 - 15
Gold Medal Bout
(1) Millian, Matthew 15 - 6
(3) Overbeek, Brennon 15 - 12
Winner
(3) Overbeek, Brennon 15 - 14