Coastside RYC 1 - Region 4 (Epee & Saber)

Y14 Men's Epee Round Results

Round of 64
(1) Chanezon, Simon   (64) (Bye)  
(33) Sanchez, Aiden   (32) Davis, Peter  
(17) Shama, Bassil   (48) (Bye)  
(49) (Bye)   (16) Hole, Thomas  
(9) Lei, Joshua   (56) (Bye)  
(41) (Bye)   (24) Sakaguchi, Michael  
(25) Walker, Jared   (40) (Bye)  
(57) (Bye)   (8) Levy, Zachari  
(5) Sharma, Sanil   (60) (Bye)  
(37) (Bye)   (28) Arabaci, Jack  
(21) Tatman, Chris   (44) (Bye)  
(53) (Bye)   (12) Keihl, Konrad  
(13) Gaur, Akash   (52) (Bye)  
(45) (Bye)   (20) Zhou, Keven  
(29) Shay, Derek   (36) (Bye)  
(61) (Bye)   (4) Menegoli, Lorenzo  
(3) Machulsky, Ned   (62) (Bye)  
(35) Wisoff, Jeffrey   (30) Campbell, William B  
(18) Anderson, Elias William   (46) (Bye)  
(51) (Bye)   (14) Van Eikema Hommes, Neil  
(11) Kuligowski, Bartosz   (54) (Bye)  
(43) (Bye)   (22) Fuller, Miles  
(27) Satake, Kevin   (38) (Bye)  
(59) (Bye)   (6) Ghildiyal, Manyu  
(6) Shur, Yakov   (58) (Bye)  
(39) (Bye)   (26) Kim, Paul  
(23) Fyrst, Espen   (42) (Bye)  
(55) (Bye)   (10) Kamalvanshi, Kanishk  
(15) Zutshi, Anshul   (50) (Bye)  
(47) (Bye)   (18) Chu, Ethan  
(31) Welder, Michael   (34) Deuel, Pascal  
(63) (Bye)   (2) Salesky, Nicholas  
Round of 32
(1) Chanezon, Simon  
(32) Davis, Peter 3 - 15
(17) Shama, Bassil  
(16) Hole, Thomas  
(9) Lei, Joshua  
(24) Sakaguchi, Michael  
(25) Walker, Jared  
(8) Levy, Zachari  
(5) Sharma, Sanil  
(28) Arabaci, Jack  
(21) Tatman, Chris  
(12) Keihl, Konrad  
(13) Gaur, Akash  
(20) Zhou, Keven  
(29) Shay, Derek  
(4) Menegoli, Lorenzo  
(3) Machulsky, Ned  
(35) Wisoff, Jeffrey 15 - 12
(18) Anderson, Elias William  
(14) Van Eikema Hommes, Neil  
(11) Kuligowski, Bartosz  
(22) Fuller, Miles  
(27) Satake, Kevin  
(6) Shur, Yakov  
(6) Shur, Yakov  
(26) Kim, Paul  
(23) Fyrst, Espen  
(10) Kamalvanshi, Kanishk  
(15) Zutshi, Anshul  
(18) Anderson, Elias William  
(34) Deuel, Pascal 7 - 15
(2) Salesky, Nicholas  
Round of 16
(1) Chanezon, Simon 15 - 4
(16) Hole, Thomas 14 - 15
(24) Sakaguchi, Michael 14 - 15
(8) Levy, Zachari 8 - 15
(5) Sharma, Sanil 15 - 7
(12) Keihl, Konrad 11 - 15
(20) Zhou, Keven 14 - 15
(29) Shay, Derek 15 - 11
(3) Machulsky, Ned 15 - 5
(18) Chu, Ethan 12 - 15
(11) Kuligowski, Bartosz 15 - 5
(6) Shur, Yakov 9 - 15
(6) Ghildiyal, Manyu 2 - 15
(23) Fyrst, Espen 15 - 14
(18) Anderson, Elias William 10 - 15
(2) Salesky, Nicholas 4 - 15
Top 8
(1) Chanezon, Simon 15 - 8
(8) Levy, Zachari 8 - 15
(12) Keihl, Konrad 14 - 15
(29) Shay, Derek 15 - 12
(3) Machulsky, Ned 15 - 8
(6) Shur, Yakov 8 - 9
(6) Ghildiyal, Manyu 11 - 15
(2) Salesky, Nicholas 13 - 15
Final 4
(8) Levy, Zachari 13 - 14
(29) Shay, Derek 15 - 11
(3) Machulsky, Ned 6 - 1
(6) Ghildiyal, Manyu 8 - 15
Gold Medal Bout
(8) Levy, Zachari 8 - 15
(3) Machulsky, Ned 15 - 9
Winner
(8) Levy, Zachari 8 - 15