2019 Vango Young Tigers Cup

Y12 Women's Foil Round Results

Round of 32
(1) Zhang, Yunjia   (32) (Bye)  
(17) Yang, Ella Jinelle   (16) Cao, Domi  
(9) Yao, Ada   (24) (Bye)  
(25) (Bye)   (8) Davies, Ellie  
(5) Hu, Felice   (28) (Bye)  
(21) (Bye)   (12) Wang, Xiaolan  
(13) Du, Alina   (20) (Bye)  
(29) (Bye)   (4) Lin, Zhi Tong (Bonnie)  
(3) Li, Yu He   (30) (Bye)  
(19) (Bye)   (14) Ma, Jennifer  
(11) Song, Erin   (22) (Bye)  
(27) (Bye)   (6) Song, Yuqiao Aprille  
(7) Wang, Angelina   (26) (Bye)  
(23) (Bye)   (10) Gong, Nicole  
(15) Song, Jenna   (18) Zhang, Alina  
(31) (Bye)   (2) Chang, YuMiao  
Round of 16
(1) Zhang, Yunjia  
(16) Cao, Domi 12 - 15
(9) Yao, Ada  
(8) Davies, Ellie  
(5) Hu, Felice  
(12) Wang, Xiaolan  
(13) Du, Alina  
(4) Lin, Zhi Tong (Bonnie)  
(3) Li, Yu He  
(14) Ma, Jennifer  
(11) Song, Erin  
(6) Song, Yuqiao Aprille  
(7) Wang, Angelina  
(10) Gong, Nicole  
(15) Song, Jenna 15 - 3
(2) Chang, YuMiao  
Top 8
(1) Zhang, Yunjia 15 - 3
(8) Davies, Ellie 10 - 15
(5) Hu, Felice 15 - 5
(4) Lin, Zhi Tong (Bonnie) 1 - 15
(3) Li, Yu He 15 - 0
(6) Song, Yuqiao Aprille 7 - 15
(7) Wang, Angelina 13 - 7
(2) Chang, YuMiao 6 - 15
Final 4
(1) Zhang, Yunjia 15 - 5
(4) Lin, Zhi Tong (Bonnie) 10 - 15
(3) Li, Yu He 15 - 10
(7) Wang, Angelina 15 - 14
Gold Medal Bout
(1) Zhang, Yunjia 15 - 6
(3) Li, Yu He 15 - 4
Winner
(1) Zhang, Yunjia 15 - 12